Vull denunciar a la meva empresa però tinc por que aquesta pugui prendre represàlies contra mi. Puc denunciar anònimament?
Aquesta és una pregunta que massa vegades acaba en la inacció per la por a represàlies. Qualsevol denúncia laboral ha de ser interposada pel treballador al qual se li vulneren els drets. No és possible mantenir l’anonimat, per tant no fem res. Però hi ha altres vies, mitjançant les quals podem exercir els nostres drets. Una de les vies més efectives és la Denúncia a la Inspecció de Treball.
D’acord amb l’article 13.2 de la Llei 42/1997, de 14 de novembre, ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, no es tramitaran les denúncies anònimes, sent la identificació del denunciant necessària per a la remissió de l’informe sobre les actuacions de comprovació i mesures administratives dutes a terme amb relació als fets denunciats i freqüentment utilitzada pel funcionari actuant per aclarir o completar certs extrems de la denúncia, tot això, sense perjudici de la possibilitat del propi denunciant de sol·licitar cita amb aquest funcionari.

Els inspectors i subinspectors tenen el deure de considerar confidencial l’origen de les denúncies, estant obligats a no revelar la identitat dels denunciants a les empreses objecte d’inspecció. El que representa una garantia essencial per mantenir el nostre anonimat davant l’empresa.

Estic treballant i l’empresa no em dóna d’alta, què puc fer?
És obligació de l’empresari donar d’alta al treballador abans que s’iniciï la prestació laboral. Per tant, si es comença a treballar i l’empresari no compleix amb aquesta obligació, la millor solució és formular denúncia a Inspecció de Treball.
Cal tenir en compte que l’empresari mai podrà conèixer si la inspecció actua a instància del treballador o per pròpia iniciativa, perquè la llei prohibeix facilitar aquesta informació i el funcionari que trenqués tal prohibició incorreria en greus responsabilitats penals i s’arriscaria a la pèrdua de la condició de funcionari.
Cal especificar clarament l’horari durant el qual es treballa i quins dies de la setmana, així com, si s’escau, la dependència exacta dins del centre de treball en què els serveis es presten. També és important, en certes ocasions, assenyalar els trets físics. El especificar totes aquestes coses es facilita en gran mesura la tasca de la inspecció.

Estic en un ERTE i necessito informació sobre què és, i els meus drets.
Els nostres companys de CNT Villaverde han elaborat aquestes completes guies sobre les dues modalitats d’ERTO. Llegeix-les amb deteniment, ja que probablement resolen tots els dubtes que tinguis sobre el teu procés. Si precises d’assessorament ja que tens algun dubte impossible de resoldre posa’t en contacte amb CNT-El Prat.

Em volen modificar el contracte de treball.
Quins aspectes poden modificar?
Es podria dir que, legalment, poden modificar qualsevol aspecte del teu contracte de treball sempre que no es vulnerin les condicions mínimes. No obstant això aquesta modificació ha d’estar justificada i s’ha de realitzar mitjançant el tràmit adequat.
A vegades la modificació suposa el que es denomina Modificació Substancial de les Condicions de Treball (MSCT), perquè es considera que es modifica una part molt rellevant del contracte.
L’articulo 41 de l’ET, recull els següents aspectes que considera MSCT, no obstant això és una llista oberta:
  1. Jornada de treball.
  2. Horari i distribució del temps de treball.
  3. Règim de treball a torns.
  4. Sistema de remuneració i quantia salarial.
  5. Sistema de treball i rendiment.
  6. Funcions, quan excedeixin dels límits que per a la mobilitat funcional preveu l’article 39.
Com ho poden realitzar?
L’empresari t’ha de notificar per escrit la mesura i fonamentar la seva causa amb una antelació mínima de 15 dies abans que es porti a efecte.
Què puc fer si no estic d’acord amb aquesta modificació?
En els supòsits de canvi de jornada, modificació d’horari i distribució, règim de treball a torns, sistema de remuneració i salari i canvi de funcions, tens dret a rescindir el teu contracte i percebre una indemnització de vint dies de salari per any de servei prorratejant-se per mesos els períodes inferiors a un any i amb un màxim de nou mesos. A més cobraràs prestació per desocupació malgrat haver rescindit el contracte per voluntat pròpia, l’empresa no pot registrar aquesta baixa com una baixa voluntària sense dret a prestació per desocupació.
No obstant això, si creus que l’empresa no té motius per a canviar les teves funcions o si aquesta modificació és col·lectiva i no han seguit els tràmits per a realitzar-la establerts en l’article 41 ET disposes de 20 dies hàbils per a reclamar-lo.
Des de CNT fem molt recalcament en la importància de l’organització en el centre de treball, i en qüestions com a modificacions d’horari és fonamental la posada en comú amb la resta de les companyes i companys. Ja que a través de la pressió col·lectiva es poden frenar moltes situacions que, malgrat no ser il·legals, són injustes. El primer pas per a això seria parlar amb la resta dels companys, concretar que canvis us volen realitzar, perquè sou contraris a ells i com seria la solució que proposeu.