Situacions protegides
Es consideren situacions protegides, durant els períodes de descans i permisos que es gaudeixin per tals situacions:
• El naixement de fill o filla.
• L’adopció, la guarda amb finalitats d’adopció i l’acolliment familiar sempre que, en aquest últim cas, la seva durada no sigui inferior a un any, i es tracti de:
◦ Menors de 6 anys.
◦ D’acord amb l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), els supòsits d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, seran els que així s’estableixin en el Codi Civil o en les lleis civils de les comunitats autònomes que els regulin, havent de tenir l’acolliment temporal una durada no inferior a un any.

Persones beneficiàries
• Seran beneficiàries les persones treballadores per compte d’altri o pròpia, qualsevol que sigui el seu sexe, sempre que, es trobin en situació d’alta o assimilada a l’alta, gaudeixin dels períodes de descans/permís per naixement i cura de menor i acreditin els períodes mínims de cotització exigibles en cada cas.
• No obstant això, també seran beneficiàries del subsidi per naixement les treballadores per compte d’altri o pròpia que, en cas de part, reuneixin tots els requisits establerts per a accedir a la prestació per naixement i cura de menor, excepte el període mínim de cotització.

Requisits
1. Estar afiliats o afiliades i en alta o en situació assimilada a l’alta.
2. Tenir cobert un període mínim de cotització que varia en funció de l’edat:
• Si les persones treballadores tenen menys de 21 anys en la data del part o en la data de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció:
◦ No s’exigirà període mínim de cotització.
• Si les persones treballadores tenen compliments 21 anys i són menors de 26 en la data del part o en la data de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció:
◦ 90 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors al moment de l’inici del descans o, alternativament,
◦ 180 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a aquesta data.
• Si les persones treballadores tenen complerts els 26 anys en la data del part o en la data de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció:
◦ 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors al moment de l’inici del descans o, alternativament,
◦ 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a aquesta data.
3. Estar al corrent en el pagament de les quotes, de les quals siguin responsables directes les persones treballadores, encara que la prestació sigui reconeguda, a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d’altri.
A tals efectes, serà aplicable el mecanisme d’invitació al pagament previst en l’art. 28.2 del Decret 2530/1970, de 20 d’agost, qualsevol que sigui el règim de Seguretat Social en què l’interessat estigués incorporat, en el moment d’accedir a la prestació o en el qual es causi aquesta.

Naixement
En cas de part
Es tindrà dret al subsidi a partir del mateix dia en què doni principi el període de descans corresponent:
• Des del mateix dia de la data del part o la de l’inici del descans, de ser aquesta anterior.
• La mare biològica podrà anticipar el descans amb una anterioritat de 4 setmanes a la data prevista per al part, data que vindrà fixada en l’informe de maternitat del Servei Públic de Salut. Aquesta decisió correspon a la mare
En el cas que la mare biològica estigués en situació d’incapacitat laboral, l’inici del descans i consegüent subsidi té lloc en tot cas, en la data del part.

En cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment
• Bé a partir de la data de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció, bé a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment.
• En els supòsits d’adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels pares al país d’origen de l’adoptat, podrà iniciar-se el subsidi fins 4 setmanes abans de la resolució per la qual es constitueixi l’adopció.

Durada
La durada del subsidi serà equivalent a la dels períodes de descans o permisos que es gaudeixin, d’acord amb el que es preveu en l’art. 48.4, 5 i 6 de l’Estatut dels treballadors (ET) i en art. 49 a) i b) i c) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Publico (EBEP).

Aquestes són dades molt generals de l’article 48.4, 5, 6 de l’Estatut dels Treballadors, per a conèixer totes les particularitats llegir aquest 48 article. Llegir en el seu cas l’article 19.a, b, c de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic
ET Art 48
Punt 4
El naixement, que comprèn el part i la cura de menor de dotze mesos, suspendrà el contracte de treball de la mare biològica durant 16 setmanes, de les quals seran obligatòries les sis setmanes ininterrompudes immediatament posteriors al part, que hauran de gaudir-se a jornada completa, …
El naixement suspendrà el contracte de treball del progenitor diferent de la mare biològica durant 16 setmanes, de les quals seran obligatòries les sis setmanes ininterrompudes immediatament posteriors al part, que hauran de gaudir-se a jornada completa …

La suspensió del contracte de cadascun dels progenitors per la cura de menor, una vegada transcorregudes les primeres sis setmanes immediatament posteriors al part, podrà distribuir-se a voluntat d’aquells, en períodes setmanals a gaudir de forma acumulada o interrompuda i exercitar-se des de la finalització de la suspensió obligatòria posterior al part fins que el fill o la filla compleixi dotze mesos.

Aquest dret és individual de la persona treballadora sense que pugui transferir-se el seu exercici a l’altre progenitor.

Punt 5
En els supòsits d’adopció, de guarda amb finalitats d’adopció i d’acolliment, d’acord amb l’article 45.1.d), la suspensió tindrà una durada de setze setmanes per a cada adoptant, guardador o acollidor. Sis setmanes hauran de gaudir-se a jornada completa de manera obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment.

Les deu setmanes restants es podran gaudir en períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, dins dels dotze mesos següents a la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció o bé a la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment.

Aquest dret és individual de la persona treballadora sense que pugui transferir-se el seu exercici a l’altre adoptant, guardador amb finalitats d’adopció o acollidor.

Punt 6
En el supòsit de discapacitat del fill o filla en el naixement, adopció, en situació de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment, la suspensió del contracte a què es refereixen els apartats 4 i 5 tindrà una durada addicional de dues setmanes, una per a cadascun dels progenitors.

Prestació econòmica / Import
La prestació econòmica per naixement i cura de menor consistirà en un subsidi equivalent al 100% d’una base reguladora que és equivalent a la d’incapacitat temporal, derivada de contingències comunes.

Denegació anul·lació i suspensió
El dret al subsidi pot ser denegat, anul·lat o suspès quan la persona beneficiària:
• Actuï fraudulentament per a obtenir o conservar la prestació.
• Treballi per compte propi o d’altri durant els corresponents períodes de descans, excepte si es tracta de la percepció del subsidi en règim de jornada a temps parcial o en els supòsits de pluriocupació i pluriactivitat.
Els períodes de percepció del subsidi es correspondran amb els períodes de descans que, en aquests casos, seran els no ocupats per la jornada a temps parcial o per les ocupacions o activitats que no donen lloc al subsidi.
• En els casos d’adopció internacional, quan no aporti la documentació oportuna per a considerar constituïda l’adopció, si han transcorregut 4 setmanes des que va anticipar l’inici del descans

Extinció
Pel transcurs dels terminis màxims de durada dels períodes de descans.
Per la reincorporació voluntària al treball del beneficiari del subsidi amb anterioritat al compliment del període sol·licitat. La incorporació voluntària i prematura al treball suposa l’extinció del dret a la prestació, no sols de la que s’estigui gaudint en aquest moment, sinó de la totalitat d’aquesta.
Per defunció del beneficiari.
Per adquirir el beneficiari la condició de pensionista de jubilació o incapacitat permanent.

Gestió
• L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), amb caràcter general.
• L’Institut Social de la Marina (ISM), quan es tracti de treballadors inclosos en el camp d’aplicació del Règim Especial de la Mar

Pagament
L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o, si s’escau, l’Institut Social de la Marina (ISM)

Notificacions de la resolució
Les notificacions i comunicacions dirigides a les persones sol·licitants o perceptores de la prestació de naixement i cura de menor, incloses les resolucions de la prestació, no es remeten en paper sinó que s’envien exclusivament per mitjans electrònics.

Guia de com sol·licitar la prestació per naixement……
https://revista.seg-social.es/2020/09/21/como-pido-la-prestacion-por-nacimiento-y-cuidado-de-menor/