Quins són els meus drets en relació amb les vacances?
Estatut dels treballadors
Article 38. Vacances anuals.
1. El període de vacances anuals retribuïdes, no substituïble per compensació econòmica, serà el pactat en conveni col·lectiu o contracte individual. En cap cas la durada serà inferior a trenta dies naturals.
2. El període o períodes del seu gaudi es fixarà de comú acord entre l’empresari i el treballador, de conformitat amb el que s’estableix en el seu cas en els convenis col·lectius sobre planificació anual de les vacances. En cas de desacord entre les parts, la jurisdicció competent fixarà la data que per al gaudi correspongui i la seva decisió serà irrecurrible. El procediment serà sumari i preferent.
3. El calendari de vacances es fixarà en cada empresa. El treballador coneixerà les dates que li corresponguin dos mesos abans, almenys, del començament del gaudi.
Quan el període de vacances fixat en el calendari de vacances de l’empresa al qual es refereix el paràgraf anterior coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada de l’embaràs, el part o la lactància natural o amb el període de suspensió del contracte de treball previst en l’article 48.4 i 48.bis d’aquesta Llei, es tindrà dret a gaudir les vacances en data diferent de la de la incapacitat temporal o a la del gaudi del permís que per aplicació d’aquest precepte li correspongués, en finalitzar el període de suspensió, encara que hagi acabat l’any natural al fet que corresponguin.
En el cas que el període de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal per contingències diferents de les assenyalades en el paràgraf anterior que impossibiliti al treballador gaudir-les, totalment o parcialment, durant l’any natural al fet que corresponen, el treballador podrà fer-lo una vegada finalitzi la seva incapacitat i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

Vacances
Per a saber de quants dies disposes hauràs de revisar contracte, conveni o estatut del treballador. L’article 38 de l’Estatut dels Treballadors fixa el mínim en trenta dies naturals.

El moment en què es gaudeixen les vacances es fixa sempre per acord entre el treballador/a i l’empresa, limitat únicament pel que disposi el contracte, el conveni i la mateixa llei. Per això has de revisar el teu conveni, perquè és possible que el conveni estableixi que l’empresari pot triar el període en el qual has de gaudir alguns dies, això sí, sempre haurà d’avisar-te d’això amb dos mesos d’antelació.
No pot obligar-te a gaudir de les teves vacances amb menys temps de preavís, i si això ocorregués podries reclamar-ho.
Per a evitar que es passi el termini de reclamació cal tenir en compte el que es disposa en l’article 125 LRJS que estableix la manera de fer el còmput per a poder reclamar les vacances.
Quan la data estigui precisada en conveni col·lectiu, o per acord entre l’empresari i els representants dels treballadors, o hagués estat fixada unilateralment per aquell, el treballador disposarà d’un termini de vint dies, a partir d’aquell en què tingués coneixement d’aquesta data, per a presentar la demanda en el Jutjat social.
Quan no estigués assenyalada la data de gaudi de les vacances, la demanda haurà de presentar-se, almenys, amb dos mesos d’antelació a la data de gaudi pretesa pel treballador.

Si el conveni no diu res al contrari les vacances es poden fraccionar. Però es té el dret al fet que, almenys dues setmanes siguin interrompudes

Es tenen els mateixos dies de vacances (segons conveni) encara que el contracte sigui a jornada parcial i/o es tingui reducció de jornada voluntària o per ERTO

Si el teu període vacacional aquesta fixat en dies naturals i l’empresa t’obliga a agafar les vacaiones en cap de setmana, el primer cap de setmana es conderará vacances el que implica que no de descans setmanal. Pel que quedaran dos dies de descans setmanal per gaudir generats pels dies treballats en la setmana que li precedeixen.

El solapament sense compensació del descans setmanal amb les vacances no pot produir-se mai.

Vacances i baixa mèdica
Segons la legislació vigent (art. 38 ET), si el període de vacances coincideix amb un període de baixa mèdica, el treballador té dret a recuperar aquests dies de vacances que no s’han pogut gaudir per estar de baixa, gaudint de les vacances una vegada acabada la baixa. Per a això no poden haver passat més de 18 mesos des que s’hagi acabat l’any a què corresponguin aquestes vacances.

En el cas del reconeixement d’una Incapacitat Permanent després impliqui que el treballador deixa de prestar serveis per a la seva empresa, llavors l’empresa ha de liquidar-li, pagant-li totes les vacances que tingués arracades i que no hagués pogut gaudir per la baixa.

Els treballadors tenen dret, com a mínim, a 30 dies de vacances per treballar l’any complet. En el cas de treballar menys, es té dret a la part proporcional, normalment 2,5 dies per cada mes treballat, per la qual cosa en un contracte de 6 mesos, es té dret a 15 dies de vacances. Si s’està part d’aquests 6 mesos de baixa i no s’han pogut gaudir les vacances, l’empresa haurà de pagar-les en la quitança.

Si la baixa es produeix quan ja s’està de vacances el treballador no perd el dret a aquests dies de vacances que no ha pogut gaudir per haver estat de baixa laboral. I tindrà dret a recuperar aquests dies, sempre que hagi estat donat de baixa mèdica, no és vàlid simplement que el treballador es trobi malalt.

Si el contracte acaba durant la baixa, es té dret al fet que l’empresa pagui per aquestes vacances si no es poden gaudir per acabar-se el contracte abans de l’alta mèdica.

La possibilitat d’anar-se’n de vacances estant de baixa dependrà de la malaltia o patologia que tingui el treballador.

Dies de descans
El descans mínim setmanal és de 1,5 dies inenterrumpidas acumulables en un període de fins a 14 dies.
Molts convenis augmenten els dies de descans setmanal fins a dos dies.
Els dies de descans setmanal són independents de les 12 h mínimes de descans diari entre jornades i no es poden solapar.