Abans de res revisa el teu contracte i conveni a través de la teva vida laboral, gairebé tots els contractes aviat estan en frau de llei i molts menteixen respecte al model amb el qual et donen de l’alta. I quan tinguis totes les dades denuncia no tens res a perdre i molt a guanyar. Els contractes estan codificats, per a saber-hi quin és el model de contracte amb el qual t’han donat d’alta pots buscar-ho en:
https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/53104a0c-a484-4728-948f-7355385cf99d/T19-
Clave+de+Contrato+de+trabajo.pdf?MOD=AJPERES&CVID=

En cas de dubte consulta’ns.

Classificació general dels contractes.
En la guia de contractes publicada el SEPE es donen quatre tipus de contractes laborals:
  Contracte de treball indefinit.
  Contractes de treball temporals.
  Contracte per a la formació i aprenentatge.
  Contracte en pràctiques.

Enllaç SEPE

En tots els casos una vegada formalitzat el contracte, l’empresa té un termini de deu dies per a comunicar al SEPE la  contractació.

Contracte de treball indefinit
La durada del contracte serà per temps ininterromput, sense que existeixi un termini per a la finalització d’aquest. Aquests poden ser a temps complet o a temps parcial o per a la prestació de serveis (fixos discontinus); aquest contracte que pot realitzar-se a qualsevol treballador espanyol o estranger legal a Espanya.
La jornada establerta en el contracte haurà de ser l’establerta en el conveni col·lectiu aplicable, no podent excedir de 40 hores setmanals. Aquest tipus de contracte indefinit, es pot formalitzar per escrit, o bé, de manera verbal (de paraula entre les parts). Ara bé, hi ha contractes que obligatòriament han de formalitzar-se per escrit per exemple: contracte a temps parcial, fix-discontinu, treballador a distància o incapacitat…
En aquests casos, s’inclouran clàusules específiques, si no es formalitza per escrit, es considera celebrat per temps indefinit i a jornada completa, tret que s’acrediti que és temporal.

Contracte de treball temporal
L’empresa haurà de justificar la causa del contracte temporal i si l’ús de contracte temporal és injustificat el mateix passarà a ser un contracte laboral indefinit. El treballador és contractat per un període de temps i per a una activitat concreta, en el contracte ha de figurar la durada del contracte i l’activitat concreta al fet que es dedicarà el treballador. El contracte pot ser a jornada completa o jornada parcial. Aquests contractes ha de ser per escrit tret que la durada del contracte sigui inferior a quatre setmanes i a jornada completa. Hi ha suposats en els quals el contracte s’ha de formalitzar per escrit contracte de relleu contracto per a obra i servei determinat, entre altres.
Si, quan és obligatori el contracte per escrit, es realitza de manera verbal, el contracte es considerarà com a contracte laboral a temps indefinit i a jornada completa, excepte prova en contra.

Contracte per a la formació i l’aprenentatge
Aquest tipus de contracte es farà a persones entre 16 i 25 anys sense qualificació professional. Quan la persona tingui una discapacitat no s’aplica el límit d’edat. El contracte de formació es realitza sempre a jornada completa. El treballador haurà d’alternar el treball retribuït en una empresa, amb l’aprenentatge en un centre formatiu o en la mateixa empresa. El primer any el 75% serà de treball efectiu, i el 25% es dedica a formació teòrica.
El segon i tercer any, serà un 85% de treball, i 15% de formació. El contracte per a la formació i aprenentatge tindrà una durada mínima d’1 any i màxima de 3 anys. El conveni col·lectiu que afecti podrà establir una altra durada no inferior a 6 mesos ni superior a 3 anys. Aquest contracte es podrà prorrogar, fins a dues vegades, amb una durada mínima de 6 mesos cada pròrroga, quan la durada total no superi el màxim legal (3 anys) o el fixat en conveni col·lectiu. Abans de la contractació, el SEPE haurà d’autoritzar l’inici de l’activitat formativa. El contracte serà per escrit en els models oficials establerts pel SEPE.

Contracte en pràctiques
Aquest tipus de contracte s’utilitzarà perquè el treballador adquireixi pràctica professional segons els estudis realitzats. Es realitzarà aquest contracte a:

  • El treballador contractat tingui un títol universitari, títol de formació professional o certificat de professionalitat.

  • No hagin transcorregut més de cinc anys, o set anys si el treballador té discapacitat, des de la finalització dels estudis.

El contracte en pràctiques tindrà una durada mínima de sis mesos i màxima de dos anys. El conveni col·lectiu podrà establir una altra durada dins d’aquests límits.
Es podran fer fins a dos pròrrogues si el contracte d’inferior a dos anys, amb una durada mínima de sis mesos. El contracte haurà de fer-se per escrit, fent constar la titulació del treballador, la durada i el treball a exercir. La retribució del treballador serà la fixada en conveni col·lectiu per als treballadors en pràctiques, sense que, en defecte d’això, pugui ser inferior al 60 o al 75 per 100 durant el primer o el segon any de vigència del contracte, respectivament, del salari fixat en conveni per a un treballador que exerceixi el mateix o equivalent lloc de treball. El contracte de treball en pràctiques pot ser a jornada completa o a temps parcial. Els contractes en pràctiques i per a la formació es consideraran prorrogats tàcitament com a contractes ordinaris per temps indefinit, excepte prova en contra que acrediti la naturalesa temporal de la prestació, si el treballador continués prestant serveis després d’haver-se esgotat la durada màxima del contracte i no hagués intervingut denúncia expressa. Es presumiran celebrats per temps indefinit: els contractes en pràctiques quan no s’haguessin observat les exigències de formalització escrita els treballadors en pràctiques que no haguessin estat donats d’alta en la Seguretat Social, una vegada transcorregut un termini igual al que legalment s’hagués pogut fixar per al període de prova, tret que de la mateixa naturalesa de les activitats o dels serveis contractats es dedueixi clarament la durada temporal d’aquests.

Contractes de treball a temps parcial
La jornada de treball serà inferior a la jornada establerta en el conveni col·lectiu aplicable. Aquí apareixen les anomenades hores complementàries (que només es podran realitzar si el treballador té un contracte de durada indefinida, han de constar per escrit en el model oficial del contracte en l’inici de la relació laboral o per escrit i previ pacte amb el treballador): Es podrà complementar la jornada de treball amb hores complementàries. Sent el màxim d’hores complementàries el 15% de la jornada establerta en el contracte, excepte pacte en conveni col·lectiu, que mai podrà excedir del 60% de la jornada del contracte o de la jornada màxima anual. La resta de les hores que realitzi el treballador seran considerades hores extraordinàries.

Signaré un contracte nou. En què haig de fixar-me? Com sé que és legal?
Els contractes de treball es regulen per l’estatut dels treballadors i pel conveni col·lectiu d’aplicació. Sobre els assumptes que no estiguin específicament regulats en aquestes dues normes d’aplicació, es poden establir les particularitats que totes dues parts considerin (sempre que no siguin contràries a la llei), i en signar-ho totes dues parts estan expressant el seu consentiment amb elles. Així que abans de signar el teu contracte has de saber quin és el teu conveni d’aplicació (ha de venir reflectit en el contracte, habitualment en la clàusula setena. I si no tens conveni col·lectiu, pot ser així pel sector en el qual vagis a treballar, ha de venir indicat que es regula per l’estatut de treball), per a consultar si són correctes aspectes com: La teva categoria professional (segons les tasques que vagis a exercir, la teva experiència i titulacions prèvies, han de col·locar-te en un grup professional o un altre segons el recollit en el conveni). El salari establert (en els convenis sol venir recollit en l’annex les taules salarials anuals segons la categoria professional). Els dies de vacances. El temps de període de prova.
Un truc per a buscar en el conveni és descarregar-te’l en PDF, i prémer Ctrl + F. s’obrirà un quadre de diàleg a la cantonada superior dreta en el qual podràs escriure la paraula concreta que estàs buscant, per exemple: “jornada”, “salari”, “vacances”. De totes maneres, una vegada fermes el teu contracte, no perds el dret a reclamar-lo de manera posterior si es detecta alguna irregularitat.

Estic treballant, però no tinc còpia del contracte. Què puc fer?
Segons l’article 8.5 de l’ET “Quan la relació laboral sigui de durada superior a quatre setmanes, l’empresari ha d’informar per escrit al treballador, en els terminis i termes que s’estableixin reglamentàriament, sobre els elements essencials del contracte i les principals condicions d’execució de la prestació laboral, si aquests elements i condicions no figuren al contracte de treball normalitzat per escrit”, per tant, és obligació de l’empresari facilitar al treballador per escrit la informació relativa a les condicions essencials del seu treball i molt especialment, les relatives al salari, caràcter indefinit o temporal del contracte, jornada i horari. El no compliment d’aquest deure dóna lloc a la infracció que preveu l’article 6.4 del RDL 5/2000. Per tant, el més adequat seria la presentació de denúncia a la Inspecció de Treball.
Amb independència d’això, és possible obtenir la còpia del contracte en els serveis públics de treball.
Molt important: sovint els treballadors signen una còpia del contracte que queda en poder de l’empresari i així mateix, un document en el qual es declara haver rebut informació sobre els elements essencials del contracte. En aquest cas, l’empresari podrà quedar eximit de responsabilitat. En conseqüència, és de major interès obtenir còpia del contracte en iniciar la relació laboral. Una vegada dit l’anterior no et preocupi massa tenir el contracte pot estar viciat, el que compte és que el figura a la vida laboral.

Estic contractat a temps parcial i no obstant això treballo moltes més hores de les pactades. Què
puc fer?

Segons l’article 12.4.a de l’ET “El contracte, segons el que disposa l’apartat 2 de l’article 8 d’aquesta llei, s’ha de formalitzar necessàriament per escrit, en el model que s’estableixi. En el contracte ha de figurar el nombre d’hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l’any contractades i la seva distribució”. És a dir, en el contracte ha de figurar la distribució horària. La millor manera de reaccionar davant d’aquest comportament il·legal dels empresaris és denunciar el fet a la Inspecció de Treball. Cal tenir present que treballar fora de la jornada pactada constitueix infracció, segons el que preveu l’article 7.5 del RDL 5/2000 sobre infraccions i sancions en l’ordre social. És important que en la denúncia es faci constar l’horari pactat i quantes hores són les que es realitzen fora d’aquest horari i quins dies de la setmana, de manera que quan la Inspecció es presenti al centre de treball, el treballador es trobi treballant en un horari no previst en el contracte. Recordar el que hem dit a l’apartat contractes a temps parcial de les hores complementàries.