L’art. 49.1 ET assenyala que el contracte de treball s’extingirà per mutu acord de les parts. Segons la jurisprudència suficient que existeixi consentiment no viciat de les parts en qualsevol forma exterioritzada.

Si bé la llei no estableix cap manera per al mutu acord, és freqüent la signatura pel treballador d’un document denominat rebut de quitança, per la subscripció el treballador declara extingit el contracte i accepta trobar-se satisfet per l’empresari en tots els drets que puguin correspondre-li, després de la liquidació dels deutes corresponents.

La quitança és un document en el qual, després de l’extinció d’una relació laboral, serveix per acreditar que s’ha posat a disposició del treballador les quantitats que se li deuen.

Quins conceptes ha d’incloure la quitança?

La quitança ha de reflectir la quantitat corresponent a la part de les vacances no gaudides, així com la part proporcional de les pagues extraordinàries. Pot incloure també la indemnització corresponent per l’extinció de la relació de treball, o aquesta pot ser lliurada en un document a part.

Hi ha obligació de signar la quitança?

La liquidació pot signar-se o no. Si el treballador desitja rebre la quantitat que es reflecteix en ell, encara que no sigui la correcta, pot signar la quitança, expressant al costat de la seva signatura  ”vaig rebre, no conforme” i la data del dia.

El treballador pot, també, negar-se a signar la quitança, encara que aquest no rebrà la quantitat que hi apareix.

Què suposa signar la quitança?

En principi, la signatura d’una quitança prova que el treballador ha rebut la quantitat assenyalada. Normalment, els escrits de saldo i quitança contenen fórmules del tipus “el treballador declara extingida la seva relació laboral sense que res a reclamar a l’empresa, per cap concepte” o similars. Aquestes fórmules s’incorporen per l’empresa per evitar reclamacions futures, i, si bé és cert que fins i tot amb una liquidació signada, es poden fer reclamacions, cal provar que es va signar obligat, enganyat, sota pressió, etc. el que no sempre és fàcil, per la qual cosa s’aconsella signar sempre amb la fórmula vaig rebre no conforme.

I si la liquidació no se signa i volem reclamar a l’empresa la quantitat que ens deu?

Haurem de presentar una papereta de conciliació davant el CMAC reclamant aquesta quantitat. Si en l’acte de conciliació hi ha acord, se’ns lliurarà, en cas contrari, haurem d’acudir davant el jutjat social.

Càlcul quitança

S’ha de tenir en compte

El càlcul es realitza sobre el salari brut.

Comprovar si és una finalització de contracte o un acomiadament (els contractes eventuals solen estar en frau de llei i passen a ser indefinits).

Comptar tots els contractes encadenats no tan sols l’últim.

Comprovar les nòmines si el salari correspon al conveni, categoria…

Comptar com a salari, tot el que és salari (falses dietes, xecs guarderia, de menjar sense viatges, assegurança mèdica…)

Calcular sobre les noves taules salarials i fer constar els endarreriments (caràcter retroactiu).

Tots els contractes signats a partir de l’1 de gener de 2015 tenen una indemnització de fi de contracte de 12 dies per any treballat. Els contractes signats

fins al 31/12/2011: 8 dies per any.

a partir d l’1/1/2012: 9 dies per any.

a partir de l’1/1/2013: 10 dies per any.

a partir de l’1/1/2014: 11 dies per any.

En el cas dels contractes d’interinitat i els contractes formatius (contracte en pràctiques i contracte de formació i aprenentatge) no tindran dret a aquesta indemnització per fi de contracte.

En la paga de les vacances només es poden llevar els conceptes salarials de quantia excepcional per activitats extraordinàries.

Que no ens colin els dies de permís retribuït gaudits com vacacions.

Comptar els dies de descans setmanal pendents, generats igual que les vacances.

L’empresari té obligació de donar un preavís de 15 dies en un acomiadament objectiu i finalització de contracte. Es comptessin en la quitança els dies que hagi sobrepassat aquest termini.

Arrodonir l’antiguitat a l’alça.

Durant el període de prova (la prova va en les dues direccions) un desistiment del treballador no és una dimissió pel que està decisió aquesta exempta de preavís. Aquesta circumstància es repeteix en el cas de negar-se a renovar un contracte laboral fins d’1 any de durada o de formació o pràctiques.

La quitança ha de portar

En principi, la liquidació ha d’incloure totes aquelles remuneracions meritades pel treballador i encara no percebudes i la corresponent indemnització.

Aquestes remuneracions estan constituïdes per:

Els salaris de l’últim període.

La part proporcional de les gratificacions extraordinàries pendents de venciment. Les pagues extres comencen a meritar a partir de dia següent al cobrament de la dita paga.

Les vacances no gaudides. En els supòsits d’extinció del contracte, poden donar-se diverses circumstàncies:

Que estiguessin gaudides en el moment de produir l’extinció de la relació laboral, de manera que seria el treballador el deutor de la quantificació dels dies gaudits per sobre dels meritats en proporció al temps treballat.

Que s’haguessin gaudit només el temps corresponent, no existint en aquest cas crèdit a favor ni de l’empresari ni del treballador.

Que no s’hagin gaudit pel temps degut. Aquest és l’únic cas en què poden ser substituïdes per una quantitat econòmica. Es genera un dret del treballador a una compensació econòmica, proporcional a la durada de la prestació de serveis en l’any de referència.

Les quantitats corresponents a conceptes que habitualment s’abonen amb retard per requerir càlculs que no poden fer-se anticipadament, com són les primes de productivitat o les hores extraordinàries.

I totes les quantitats pendents de pagament per qualsevol motiu.

Així mateix quan el contracte s’extingeix es té dret a una indemnització. La indemnització pot figurar en la liquidació o formalitzar-se en un document independent, exigint només la constància clara i expressa de la quantitat que s’abona en concepte d’indemnització.

Com calcular una quitança

El càlcul es realitza sobre el salari brut

Càlcul del salari diari

Es multiplica el salari mensual per 12 i es divideix entre 365.

Multiplicar el salari diari pels dies treballats des de l’última nòmina cobrada.

Càlcul vacances no gaudides

La durada de les vacances de cada treballador depèn de l’estipulat en el seu conveni col·lectiu.

L’Estatut dels Treballadors estableix un mínim de 30 dies a l’any.

Càlcul

Multiplicar els dies de vacances anuals pels dies treballats després de les últimes vacances.

Posteriorment dividirem aquesta quantitat entre 360 per a conèixer el nombre de dies al fet que es tenen dret.

A continuació es restaran els dies ja gaudits.

Finalment, es multiplicarà aquesta quantitat pel salari diari.


Consell: per a un càlcul ràpid, n’hi ha prou amb multiplicar els mesos treballats per 2,5 i sabràs aproximadament els dies de vacances reportats.

Cal recordar que el gaudir de les vacances no pot substituir-se per una compensació econòmica. Això implica que l’empresari haurà de pagar al treballador com si estigués gaudint les seves vacances i que aquest no podrà demanar l’atur fins que no hagin transcorregut els dies que li haguessin correspost en aquest concepte.

Càlcul de les pagues extraordinàries

L’Estatut dels Treballadors també determina el dret del treballador a cobrar dues pagues extraordinàries a l’any. Encara que en aquest sentit caldria estar als pactes en el conveni col·lectiu i el contracte de treball (perquè res impedeix, per exemple, abonar-les prorratejades cada mes), el més normal és que es pagui una mensualitat extra per Nadal i una altra al juliol.

lcul

Calcular la paga extra corresponent a cada dia de treball.

Per a això cal multiplicar el salari mensual per dos (ja que parlem de dues pagues extraordinàries) i dividir-ho entre 360.

Calcular la paga extra reportada.

Per a això haurem de multiplicar l’anterior xifra pels dies treballats.


Consell: per a un càlcul ràpid, n’hi ha prou amb dividir el teu salari mensual entre 6 i multiplicar-lo pels mesos treballats des de la teva última paga extraordinària.

Càlcul d’altres deutes laborals

Al marge d’aquestes quantitats, les quitances han d’incloure qualsevol altre deute laboral. Per exemple, un dels conceptes més freqüents són les hores extres que s’hagin realitzat al llarg de l’últim mes de treball, així com totes aquelles que no s’haguessin pagat.

Un altre dels conceptes que podria incloure’s aquí són les nòmines endarrerides. En el cas que l’empresari s’hagi endarrerit en el pagament de salaris, hores extra o altres conceptes haurà de liquidar aquests conceptes en la quitança.

Indemnització per acomiadament

La indemnització per acomiadament només es cobrarà en el cas que la relació laboral s’extingeixi per voluntat de l’empresari. En aquests casos, el càlcul dependrà de la forma de l’acomiadament:

Acomiadament objectiu. La indemnització per acomiadament objectiu és de 20 dies de salari per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats.

Acomiadament improcedent. Quan l’empresari opti per indemnitzar al treballador en lloc de readmetre’l, haurà de pagar-li una indemnització de 33 dies de salari per any de servei, amb un màxim de 24 mensualitats.

Recorda que també et correspondrà una indemnització per fi de contracte temporal si el teu contracte era d’aquest tipus.

Altres

També poden incloure’s compensacions per dietes, plusos, bestretes i altres partides laborals.