Inspecció de Treball de Barcelona ha iniciat un procés sancionador
contra l’empresa Multiservicios Aeroportuarios SA (MA) per transgredir
la normativa existent sobre modalitats contractuals mitjançant la seva
utilització en frau de llei amb finalitat i límit temporal diferents als
previstos legalment.

La denúncia, efectuada des de la CNT, posa al descobert pràctiques
abusives en contractació que porten a la precarietat a la que es veuen
abocats els treballadors i treballadores mitjançant l’encadenament de
contractes eventuals durant anys, davant la negativa reiterada de
l’empresa MA a regularitzar i convertir els contractes en estables o
indefinits. L’ actuació de MA es troba tipificada i qualificada com a
greu en l’ art. 7.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2000 de 4 d’agost (BOE
del 8) L’ús de la prestació de desocupació entre períodes d’un any
després de 12 contractes consecutius d’un mes, porta a situacions
insostenibles a les treballadores i treballadors afectats, a causa de
les retallades i la crisi aguda que patim.

Des de la Secció Sindical de CNT instem a l’empresa MA, a més de al
compliment de la normativa vigent en matèria de contractació,  a que
posi en pràctica una borsa de treball consensuada amb aquesta secció
sindical.
Segueix l’ actualitat de la secció sindical de la CNT a MA al seu blog: http://seccionsindicalcntma.blogspot.com.es/

-Secció sindical de la CNT a Multiservicios Aeroportuarios-
Categories: General